REKLAMACJE
1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność za wady zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana na podstawie udzielonej gwarancji jakości na zasadach w niej określonych lub zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi będącemu Konsumentem/Indywidualnym Przedsiębiorcą
3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego umieszczonego na stronie sklepu internetowego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Jeśli Klient ma trudności i nie wie, jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji
4. W przypadku złożenia reklamacji należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. 
5. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedawcę, gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.
6. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta/Indywidualnego Przedsiębiorcy jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail  lub 
7. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 

ODSTĄPIENIE
1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 wraz z późn. zm.) o prawach Konsumenta dalej „UoPK”, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny z wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 14 niniejszego paragrafu. Zgodnie z art. 38a UoPK prawo to przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Indywidualnemu Przedsiębiorcy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Gdy Klient będący Konsumentem/Indywidualnym Przedsiębiorcą odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument/Indywidualny Przedsiębiorca  jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Klient będący Konsumentem/Indywidualnym Przedsiębiorcą może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może, ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem/Indywidualnym Przedsiębiorcą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Indywidualnego Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem/Indywidualnym Przedsiębiorcą wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta będącego Konsumentem/Indywidualnym Przedsiębiorcą nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient będący Konsumentem/Indywidualnym Przedsiębiorcą ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego
11. Konsumentowi/Indywidualnemu Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i/lub art. 34 Prawa konsumenckiego.
12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (zgodnie z §1ust. 2 Regulaminu).
13. Konsument/Indywidualny Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument/Indywidualny Przedsiębiorca nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.